Регистрирај Се

Регистрирај Се

Регистрирај се и помогни за нечиј живот да биде спасен

Како да се регистрирам?

За пристап и можност за објавување на донациски апели, потребни се само неколку чекори.

Пополнете ги потребните податоци кои се бараат во формата за регистрација

Со само еден клик на полето „Креирај“ вие слободно можете да го креирате вашиот донациски оглас. На тој начин вашиот оглас брзо и едноставно станува активен.